Mano keliai 2017-aisiais

Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį;
išbandyk mane ir pažink mano mintis!
Matyk, ar aš einu nedorėlių keliu,
ir vesk mane keliu amžinuoju!
Psalmių 139, 23f.

Štai ir vėl prasidėjo Naujieji Metai. O ką mes pradėsime? Naujųjų Metų išvakarėse yra gera atsigręžti atgal ir pamatyti, kaip gerai mūsų Dievas mus pervedė per senuosius metus. Nors ne visada buvo lengva, JIS pateisino visus lūkesčius; JIS buvo ištikimas; JIS pagaliau viską laikė savo rankoje, ir paskutinis Žodis visada buvo Jo.
Dabar mes pasitinkame Naujuosius Metus. Galbūt kiek susirūpinusiai žvelgiame į ateitį, galbūt laukiame kažko didelio, galbūt mūsų laukia rimti sprendimai … Skirkime šiek tiek laiko ir įvardinkime savo lūkesčius ir tikslus. O visų pirma: siekime, kad mūsų VIEŠPATS ir 2017 metais būtų VIEŠPATS!
Dangiškasis Tėvas mus turi ištirti, kiekvieną mūsų kūno ir mąstymo kertelę, mūsų širdies ir savojo Aš. JIS atskleidžia savo šviesoje, ar visi dalykai Jam patinka. Jei mano keliai Jį įžeidžia ir neatneša Jam garbės, JIS turi mane pataisyti. Taip, aš noriu vaikščioti Jo keliais, patikimais tikėjimo, ištikimybės, gailestingumo, kantrybės ir meilės keliais. Aš noriu ir Naujaisiais Metais kreipti dėmesį į Jo malonę ir gailestingumą, nes Jo ženklas virš manęs yra meilė.
JIS turi mane vesti savo keliais. Reiks priimti daug sunkių sprendimų, ir aš ne visada žinau, koks kelias yra teisingiausias. Kartais Dievas kalba man eilute iš Biblijos, ir tuomet aš žinau Jo valią. Kartais man tampa aišku maldoje, ko JIS nori. Kartais žinau iš patyrimo, kokia yra Jo valia. Bet kartais stoviu prieš pasirinkimą ir nežinau, ką nuspręsti. Tuomet savo sprendimą patikiu VIEŠPAČIUI.
JIS mane teisingai ves dėl savo vardo. Aš pasitikiu Juo aklai.
Gali būti, kad kai kurie sprendimai nebuvo teisingi. Tačiau aš turiu Jo atleidimą. JIS neįsižeidžia ant manęs, bet padeda atstatyti nuostolius ir gręžtis į seniai išmėgintą kelią. Drąsos, mano siela, JIS yra čia, JIS veda, nors aš ne visada tai pastebiu! Mes negalime visada atlikti visko teisingai. Tod
ėl mūsų pasitikėjimas Juo yra toks svarbus. JIS pažįsta mūsų širdį ir viską padarys gerai. Patikėkime Jam viską naujaisiais metais!

Taip, Jėzau, Tu visada gerai manimi rūpinaisi ir 2017-aisiais nori tai daryti. Tu esi ištikimas ir neleisi man ristis žemyn. Tu esi su manimi ir mane saugai. Kaip gerai, kad turiu VIEŠPATĮ, kuriuo galiu pasitikėti!!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Psalmių 139, 1-24

Aš noriu giedoti!

VIEŠPATIE, apie Tavo gailestingumą giedosiu amžinai; kartų kartoms skelbsiu Tavo ištikimybę.
Psalmių 89, 2

Aš žvelgiu atgal į praėjusius metus. Buvo daug sunkių dalykų, bet ir daug gero. Kai mąstau apie sunkumus, aš noriu garbinti savo VIEŠPATĮ ir giedoti apie Jo ištikimybę. O kai mąstau apie tą gera, noriu Jį šlovinti ir giedoti apie Jo gerumą. Nes JIS buvo čia kiekvieną dieną. JIS mane nešė, Aleliuja!
Tai mano sprendimas: aš noriu giedoti … Galėčiau ir kitaip, galėčiau aimanuoti dėl visko, kas nepavyko, skųstis dėl ligų ir skausmo, verkti dėl neišnaudotų galimybių … Bet aš to nenoriu. Noriu giedoti apie savo VIEŠPATIES gailestingumą amžinai
!
Aš pastebiu, mano širdis dabar nudžiunga ir palengvėja. Juk JIS yra mano VIEŠPATS, kuris viską nuostabiai valdo. Aš esu Jo rankoje. Visas mano gyvenimas patikėtas Jam. JIS yra mano Dabar ir mano ateitis. Taip, aš būsiu linksmas, kad turiu tokį gerą VIEŠPATĮ!
Kai žvelgiu į Naujus metus, tai man galėtų būti truputėlį baugu. Ką jie atneš? Kokia bus politika ir ekonomika? Kaip bus su mano sveikata, vaikais, pinigais, darbu? Viskas man galėtų kelti nerimą, jei to norėčiau. Bet aš to nenoriu! Aš noriu visada giedoti apie savo VIEŠPATIES malonę! Jo malonė yra čia ne tik šiandien, bet ji bus čia taip pat ir rytoj. JIS niekada nesikeičia; Dėl Jėzaus JIS prisiekė man ištikimybę. JIS mane myli ir mane laiko savo stiprioje rankoje. Taip, man nereikia nerimauti, bijoti ir susirūpinti. JIS yra čia, vakar, šiandien ir rytoj.
Keletas eilučių iš šios nuostabios psalmės:
3 eilutė: Aš tariau: Gailestingumas išliks per amžius;
Tu įtvirtinsi savo ištikimybę danguose.
6,f eilutė: VIEŠPATIE, dangūs giria Tavo stebuklus,
Tavo ištikimybę – šventųjų susirinkimas.
Kas gi iš danguje esančių VIEŠPAČIUI prilygsta?
Kas tarp Dievo sūnų panašus į VIEŠPATĮ?
9 eilutė: VIEŠPATIE, kareivijų Dieve, kas yra Tau lygus
savo jėga? VIEŠPATIE, kas yra toks ištikimas, kaip Tu?
14,ff eilutė: Tu galingas: stipri Tavo ranka,
aukštai pakelta Tavo dešinė!
Tavo sosto pamatas – teisumas ir teisingumas,
gailestingumas ir tiesa eina Tavo priekyje.
Palaiminta tauta, kuri pažįsta džiaugsmingą garsą!
VIEŠPATIE, Tavo veido šviesoje jie vaikščios.

Ačiū, Jėzau, kad Tu čia esi!! Tu saugiai laikai mane savo rankoje. Ačiū, Tu atleidi visus mano nepasisekimus šiais metais ir su Tavimi galiu naujai pradėti 2017-uosius metus, kaip naujai gimęs vaikas. Kaip gerai, kad mane supa Tavo ištikimybė ir malonė!!

.Biblijos skaitinys šiai dienai: Psalmių 103

Tvirtas pasitikėjimas

Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome.
Lai
škas žydams 11, 1

Tikėjimas yra keistas dalykas. Kai kuo galime patikėti lengvai, bet kai kuo tikime sunkiai. Daugelis tiki loterija, savo jėgomis, sėkme, gydytojų gebėjimais, valdžia … yra daug dalykų, kuriais paprasčiausiai tikime ir pasitikime. O kaip yra su tikėjimu Jėzumi? Tai kažkaip suskyla. Paprastai to negalime. Norime, bet vistiek veržiasi netikėjimas … blogai mums.
Norime tikėti, kad Dievas padarys geriausia, tačiau priekaištaujame Jam, jei kas nepasiseka. Norime tikėti, kad Jėzus nugalės ligas, tačiau mūsų tikėjimas per menkas. Norime tikėti, kad Jėzuje būsime saugūs, tačiau rūpesčiai apsunkina tikėjimą.
Tikėjimui reikia dviejų dalykų: stipraus asmeniško susidūrimo su VIEŠPAČIU, kad juo visada galėtume pasitikėti, ir Šventosios Dvasios, veikiančios mūsų tikėjimą.
Kai Paulius rado Jėzų, tai buvo stiprus asmeninis susitikimas (Apd 9). Jėzus kalbėjo jam ir jis matė sklindančią Dievo šviesą. To Paulius negalėjo pamiršti. VIEŠPATS mielai mums pasirodytų, jei Jo ieškotume, JIS leistųsi surandamas. Tokį susitikimą su Juo ilgai saugotume širdyje ir niekada nepamirštume.
Jėzus nori, kad tvirtai Juo tikėtume ir pasitikėtume. Taip kaip maži vaikai Indijoje. Ten siautė sausra ir kaimas pasiryžo melsti lietaus. Tik vienas vaikas turėjo su savimi skėtį, nes tikėjo VIEŠPAČIU.
Toks vaikiškas tikėjimas veikia Šventąją Dvasią. Dievas įdeda ją į mūsų širdis. Mūsų užduotis ją saugoti, nes mūsų pačių mąstymas ir priešas bando ją sugniuždyti. Ar neturėtų Dievas pasakyti …??? Tokie smulkūs klausimai ragina mus vis galvoti ir galiausiai atsiranda netikėjimas. Tad geriausia pasitikėti Dievu ir neprisileisti tokių klausimų. Kai tik tuo užsiimame, mus apninka mintys, problemos ir mes nebematome akyse Jėzaus. Kai tik žiūrime į Jį, tikėjimas mums ne problema! Toliau
rašoma (Žyd 12, 1 – 2): Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse,  žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų.

Dėkoju, Jėzau, kad gyveni mano širdyje! Kaip gera, kad Tavimi pasitikiu bet kokioje būsenoje, bet kokiu atžvilgiu ir visuomet! Tu manęs niekad neapvylei. Padėk man tvirtai tikėti Tavimi! Atsiųsk Savo Šventąją Dvasią, kuri padės man tikėti! Tu esi VIEŠPATS.

Biblijos skaitinys šiandienai: 38 psalmė, 1 – 22

JIS nugalėjo

Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas,
galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia,
nes išmestas mūsų brolių kaltintojas,
skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.
Apreiškimas Jonui 12, 10


Dar neatėjo ta diena, kai šėtonas nurims ir baigsis jo skundai bei melai. Dabar jis dar gali visą pasaulį maustyti savo melais bei skųsti brolius ir seseris Dievui. Tačiau mes turime užtarėją: Jėzų Kristų.
Jėzus jau ant kryžiaus pasiekė pergalę, o kartu su juo ir mes, jei laikomės įsikibę į Jį. Šėtonas toliau bando vedžioti mus už nosies su nuodėmėmis. Jis nenori, kad pamirštume mažiausias smulkmenas. Jis nuolat yra šalia ir šnabžda apie mūsų nuodėmes, praeitį, bejėgiškumą ir nešventumą. Blogai, jei mes jo klausome.
Dievas yra čia! JIS nori globoti mus ir skundikui kaskart sakyti: reikalas jau atliktas! Ant kryžiaus jau atpirkau nuodėmę. Dievas jau ją pamiršo. Tu esi melagis!
Krikščionys, besiklausantys šėtono melų, yra vargšai. Kaip jie gali džiaugtis? Jie visada yra žeminami ir jaučia didžiausią kaltę. Jie nepasitiki, o tai patinka šėtonui, bet mūsų VIEŠPAČIUI tai visai nepatinka.
Todėl Jėzus atsiuntė Savo Šventąją Dvasią, kuri veikia mūsų sąžinę, kad JIS mums iš tiesų atleido. Dvasia įgyvendina Jo žodį: esu nuplautas Jo krauju. Dievas visas nuodėmes nuskandino giliausioje jūroje. JIS pamiršo mano kaltes, išbraukė iš savo knygos. Esu kaip naujagimis, kiekvieną rytą naujas, nekaltas ir švarus!
Tad kiekvien
ą rytą galiu šlovinti ir girti Dievą. Galiu džiugiai ir paguostas keliauti su Jo meile per dieną. JIS yra čia, kuris mane myli, saugo ir veda. JIS yra mano Draugas ir Padėjėjas!

Dėkoju, Jėzau, kad Tu man atleidai išties! Niekas negali man priminti kalčių, jokie skundikai, melagiai, senos gyvatės. Noriu klausytis Tavęs! Tu esi Dievas, kuris mane myli!

Biblijos skaitinys
šiai dienai: 37 psalmė, 30 – 40

Dievo žodis

Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją.
Lai
škas žydams 4, 12

Biblijoje kai kurie dalykai suasmeninami, pvz., išmintis arba nuodėmės, mirtis arba Dievo žodis. Dievo žodis tikrai atrodo gyvas, toks, kaip rašo Biblijoje.
Izaijo knygoje (Iz. 55, 11) Dievas sako:
taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos: jisai nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštu, ir atliks, ko siųstas. Rodosi, taip lyg žodis neštų užduotį ir veiktų tol, kol bus atlikta užduotis.
Jono evangelijos pradžioje skaitome: Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.  Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Mes iš to sužinome, kad Dievo žodis veikia. Jei JIS ką pasako, tas ir įvyksta. Kai tariame Dievo žodžius, JIS gali veikti ir daryti savo darbus! Jo žodžiuose yra daug galios!
Vadovaukimės Dievo žodžiu, bet ne nuobodžiu pamokslu pilnu žmogiškos išminties. Būkime paliesti Dievo žodžio. Tai pakeičia mus ir gydo širdį. Todėl skaitykime Biblijoje Dievo Žodį ir eikime ten, kur buriasi galingi žmonės, sekantys Dievo žodžiu. Dievo žodis veikia bendruomenėse su kitais krikščionimis!
Tarkime Dievo žodį, teikiantį gyvybę. Todėl Jėzaus vardu melskimės dėl daugelio priežasčių. Kai mes žinome, kokia Dievo valia, galime melstis autoritetui.
Žodis nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštu.
Žodis turi galios veikti mūsų širdyse ir kurti naujus žmones. Jėzaus žodis paveikiai paguodžia mus bet kokioje kančioje. Jis atstato mus ir džiugina, gydo sielą ir kūną. Mums reikalinga gyvybę teikianti Dievo galia gyvenime, šeimoje, įmonėje, politikoje, sporte, iš ties visur!
Dievo Žodis atneša daug dalykų į gyvenimą, į egzistenciją, kurių anksčiau net nebuvo. Pradžios knygoje skaitome: Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė! JIS geba visiškai naujai veikti mūsų gyvenime, taip, kaip mes net neįsivaizduojame.
Todėl ieškokime Dievo gyvojo žodžio, tarkime, juo melskimės ir leiskime jam veikti.

Dėkoju, Jėzau, kad Tu esi gyvasis Dievo žodis
! Tu gyveni mano širdyje, gydai, guodi, padrąsini ir dovanoji viltį, naują gyvenimą ir šviesą. Kaip gera, kad Tavo išpirkimas apima viską!

Biblijos skaitinys
šiai dienai: 37 psalmė, 12 – 29

Jėzus – mano Užtarėjas

Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų.
Laiškas hebrajams 7, 25

Jėzus – Draugas amžinasis, Jis gyvenimo prasmė,
Mūsų laimė Jis, Šventasis,ir išganymo versmė.
O kiek daug bereikalingų mes patyrėme vargų,
Kad pagalbos Jo galingos nepaprašėme laiku.

Jei kankina abejonės ar užklumpa mus bėda,
Paskubėkim be dvejonės eit pas Jėzų su malda.
Jis vienintelis pasauly moka lengvinti naštas,
Vien Jisai atleisti gali mūsų nuodėmes, klaidas.

Gal bejėgiai kartais verkiam, prislėgti vargų, buities?
Nuoširdžioj maldoj atverkim Jėzui rūpestį širdies.
Jei skaudi vienatvė spaudžia, Jei praradome draugus,
Jėzus, kurs savus priglaudžia, draugas amžinas mums bus.
(Originalus tekstas: Joseph M. Scriven, 1855)

Taip, Jėzus yra mūsų Užtarėjas prieš Dievą! Kaip pasisekė, kad Jį turime! Kai esame vieniši, liūdni, pargriauti žemyn arba kai mums kas nors gresia, bėgame pas Jį. Jo stipriose rankose esame saugūs.
JIS čia, žemėje, visko patyrė ir išgyveno. JIS gimė kaip mažas vaikas, turėjo išmokti vaikščioti ir augo. JIS patyrė neklusnumo amžių ir brendimą su visais jo neramumais. Jis džiaugėsi ir liūdėjo, Jam sekėsi ir nesisekė. JIS turėjo išmokti skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Vėliau Jėzus dirbo dailide su savo tėvu. Trisdešimt metų Jis gyveno kaip ir visi, buvo alkanas ir ištroškęs, linksmas ar pavargęs, šalo ir liejo prakaitą. Jam buvo nesvetima pagunda meluoti. JIS visaip buvo gundomas kaip ir mes. Tačiau Jėzus, priešingai nei mes, nenusidėjo.
Todėl Jis gali visuose dalykuose atstovauti mums prieš Dievą. JIS sėdi Tėvo dešinėje ir užtaria mus! JIS kupinas atjautos ir gailestingumo. JIS žvelgia ne į mūsų purvą, bet į mūsų širdį – ar ši Jo ieško ir Jį myli.
Mums nereikia jokio kito tarpininko su dangiškuoju Tėvu – vien tik Jėzaus! JIS rūpinasi mumis ir neša mūsų silpnumą. JIS mus taip myli, kad vadina savo Nuotaka. JIS ruošia mums dangiškus namus, kur amžinai gyvensime su Juo. Ten viešpataus Dievo šlovė, o mes patirsime pilnatvę.
Kaip JIS myli savo mažas avis! JIS daro viską, kad jas išlaikytų ir apsaugotų. JIS džiaugiasi, kai jos jį giria ir liaupsina bei Juo pasitiki. Jis yra tarp jų – galingas Karalius ir Viešpats.

Ačiū, Jėzau, kad Tu atėjai! Tau kaip žmogus žinai mūsų gyvenimą, Tu pats patyrei visus pakilimus ir nuopuolius. Todėl Tu gali puikiai mane suprasti ir man padėti eiti savo keliu. Taip, pasitikiu Tavimi!

Biblijos skaitinys šiandien: Jono evangelija 1, 1–18

Atviras dangus

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando.  ….  Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama;  …  Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“.
Evangelija pagal Luką 2, 8.9.13.15

Kodėl angelas su Kalėdų žinia nuėjo pas piemenis? Juk Betliejuje buvo daug, daug kitų žmonių, taip pat daug teologų!
Galbūt todėl, kad tik piemenys iš tikrųjų galėjo klausytis šios žnios. Visi kiti galbūt sėdėjo ant sofos ir aptarinėjo dangišką viziją, buvo kine arba teatre ir nenorėjo būti trukdomi; gal teologai kalbėjo apie šį reiškinį tol, kol daugiau neliko nieko stebuklingo… Žmonės buvo nepasirengę!
Biblijoje yra keletas vietų, kuriose pranešama, kad atsiveria dangus. Jokūbas matė kopėčias į dangų, Steponas matė Jėzų Dievo dešinėje, o Jonas parašė Apreiškimą. Kai kurie matė angelus ir dangiškus apsireiškimus – Elijas, Marija, Zacharijas, Petras, Paulius ir kiti. Dangiškasis pasaulis persmelkia mūsų pasaulį. Retkarčiais užuolaidos atitraukiamos ir mes galime pamatyti nematoma, pamatyti ar išgirsti tai, kas dangiška. Bet mes privalome atminti, kad šis dangiškas pasaulis mus supa nuolat ir nuolat įsiskverbia į mūsiškį. Todėl Dievui taip paprasta įsikišti į mūsų gyvenimą – JIS yra visai netoli!
Piemenys buvo paprasti žmonės. Jie gyveno su savo bandomis ir tikriausiai kvepėjo panašiai kaip jos. Bet kai angelas atėjo, jie iš karto sureagavo: jie suprato savo netobulumą ir išsigando. Jie iškart pakluso angelui, paliko savo kaimenę ir nuskubėjo į Betliejų. Dievas žinojo, kad jie tokie – tokie tiesūs, tokie tikri, tokie vaikiški, tokie…? Ir todėl jie galėjo išgirsti Kalėdų žinią. Jie troško išgelbėjimo, tobulumo, ilgėjosi Dievo karalystės ir teisingumo. Jie daug ko buvo išgyvenę ir žinojo savo širdyse, kad Dievo karalystė yra kažkas kita – pilna ramybės ir džiaugsmo, pilnatvės ir šlovės! Todėl Dievas susitiko su jais, o ne su kuo nors kitu.
Dievo karalystė ir Jo šlovė įsiveržia į mūsų pasaulį ir atneša taiką bei beribį džiaugsmą. Piemenys iš karto priėmė Jo žodį ir nuskubėjo pas Jėzų. Daugelyje bendruomenių ir krikščionių susirinkimų jūs išgirsite protingų, gerų ir išmintingų žodžių, bet nepastebėsite Dievo šlovės. O štai benamių susitikimas, kuriame susirinkę labai paprasti žmonės. Bet kai jie ima melstis, Dievas pradeda veikti. Daug kas išgelbstimi, daug kas pagydomi ir išlaisvinami, daug kas susitinka su Dievu ir pripildomi Jo Dvasios. Jie spinduliuoja Dievo šlove. JIS atsižvelgia į mūsų tikėjimą!

Taip, Jėzau, mes norime Tavęs! Ne tik protingų žodžių, bet Tavo jėgos ir šlovės! Mes norime matyti atvirą dangų ir angelus, atnešančius žemyn palaiminimus! Mes norime būti Tavo tauta ir kad Tu būtum mūsų Galinguoju Dievu! Pašventink mus, kad būtume verti Tavęs!

Biblijos skaitinys šiandien: Psalmė 37, 1–11

Gelbėtojas yra čia!

Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. … Šiandien jums gimė Gelbėtojas. JIS yra VIEŠPATS – Kristus.
Luko 2, 10

Vis labiau ir labiau didėja šio pasaulio problemos. Tai ir žemės įšilimas, klimato kaita, su kuria rimtai nekovojama, tai ir JTO, kuri tik kalba, bet nieko nenuveikia, tai ir karai bei pilietiniai karai, konfliktai, kurių neįmanoma išspręsti, taip pat yra ir baimę keliantys teroristų grasinimai, vis labiau plinta ligos, badas ir skurdas … Kas gali šias problemas išspręsti?
Be to egzistuoja ir atskirų žmonių problemos. Vienatvė ir egoizmas, vis labiau plinta žiaurumas ir kentėjimai. Kai kurie nemato jokios išeities ir nusižudo. Kiek daug yra suardytų šeimų, tapusių vaikams netinkama vieta. Kiek daug žmonių skandina  savo sielvartą alkoholyje arba geria raminančias tabletes.
Mūsų pasaulis yra aukštai techniškai išvystytas, bet negali gerai spręsti problemų. Čia mums reikia Gelbėtojo, Ganytojo, Mesijo ir VIEŠPATIES. Tik JIS dar gali atnešti į šį chaosą tvarką ir ramybę!
Kas Jo klauso ir Jam priklauso, tas turi Gelbėtoją. Jėzus, Dievo Sūnus, yra inkaras, kuris laiko. JIS nori išgelbėti Dievo vaikus iš visokio skurdo, nelaimių, iš vienumos ir kivirčų. JIS nenurimsta, kol Jo vaikai prie Jo širdies randa prieglobstį, apsaugą ir pagalbą. Kaip gerai: Nebijokite! Džiaukitės! Nes Ganytojas yra čia!! JIS dabar gyvena mumyse, mums yra labai, labai arti. JIS turi visą valdžią. JIS išgelbėjo Dievo vaikus iš visų nuodėmių ir tamsos jėgų. JIS netrukus regimai sugrįš kaip Karalius ir atsisės savo soste. Visi keliai turės prieš Jį suklupti. Tuomet ir žemėje pagaliau bus taika.
O Jėzau, greičiau sugrįžk
!!

Jėzau, Tu esi Kristus, Mesijas, Atpirkėjas ir VIEŠPATS! Netrukus Tu ateisi ir ištrauksi mus iš rūpesčių ir chaoso. Jau dabar Tu esi mūsų širdyse ir skleidi savąją ramybę. Kaip puiku yra Tau priklausyti!! Kaip gerai, aš niekada daugiau nebūsiu vienas, nes Tu esi čia, arti manęs, manyje.

Biblijos skaitinys šiai dienai: Psalmių 36, 1 – 13

JIS yra Šviesa

Tauta, gyvenusi tamsybėje,
išvydo didelę šviesą.
Gyvenusiems mirties šešėlio krašte
nušvito šviesa.
Izaijo 9, 1

Kaip tik tai ir įvyko, kai gimė Jėzus. Piemenys, kurie sėdėjo tamsoje, išvydo atvirą dangų ir Dievo šlovės šviesą! Taip, Dievas aplanko savo tautą! JIS atėjo pas mus kaip Jėzus Kristus. JIS yra vilties šviesa, ryški, spinduliuojanti Šviesa! Dievas nesėdi ramiai danguje ir nežiūri, kaip mes čia, žemėje, kamuojamės. JIS nesėdi ramiai komentuodamas pasaulyje vykstančias neteisybes ir karus. JIS pats atėjo į šį chaosą ir atnešė Šviesą ir viltį.
JIS nebuvo politinis Mesijas, bet Jo mokiniai ir pasekėjai įtakojo ir politiką. Vienas Anglijos deputatas visą savo gyvenimą kovojo, kad būtų panaikinta vergija. Ir jam pasisekė, vergija buvo uždrausta. Jis buvo ištikimas Jėzaus tarnas. Yra daug pavyzdžių, kaip galime Jėzų įgyvendinti kasdieniniame gyvenime. Mes esame Jėzaus pasekėjai ir nešame Šviesą į visus žemės kampelius, kad Jėzus galėtų išgelbėti. JIS gelbsti ir mus. Kai esame tamsoje ir nebėra jokios švieselės, vis dėlto JIS yra čia. Kai viskas griūva ir mūsų gyvenimas yra griuvėsių krūva, JIS ateina ir paguodžia. JIS atstato visus nuostolius. JIS suteikia naują viltį, naujus tikslus, naują gyvenimą. Tik artimame ryšyje su šiuo nuostabiu Dievu ir VIEŠPAČIU gyvenimas tampa tikrai pripildytu.
Kai mirtis meta savo šešėlį, JIS yra čia. JIS yra visų tamsių jėgų nugalėtojas, taip pat ir mirties. JIS ima savo vaikus ant rankų ir neša juos saugiai per ligą, sielvartą ir mirtį. Kaip gerai, kai šis Jėzus yra mūsų VIEŠPATS!
JIS turi visą valdžią danguje ir žemėje. JIS gali pakeisti kiekvieną likimą. JIS yra stipresnis už visas tamsos jėgas, kurios nori mus pavergti. JIS atneša laisvę ir atleidimą.
Jis yra artimas Dievas. Ne rašantis sausas knygas ar tik perteikiantis savo išmintį. JIS didžiąją dienos dalį praleisdavo gydydamas ligonius ir išlaisvindamas pavergtuosius. Ir šiandien JIS tai daro. JIS stovi mūsų pusėje, kovojant prieš ligą, sielvartą, tamsą ir mirtį.
Jam patinka būti su savo vaikais. JIS mėgsta tylos valandas dviese, kai Jam išliejame savo širdį ir tyliai klausomės Jo žodžių. JIS yra VIEŠPATS, kuris nori viską nuostabiai valdyti
!

Ačiū, Jėzau, Tu esi čia! Tu esi man labai, labai arti. Aš galiu su Tavimi kalbėti, Tave jausti ir Tavęs klausyti.Netrukus Tu vėl ateisi ir paimsi savo vaikus pas save. Tada mūsų gyvenimas bus pripildytas. Tu įgyvendinsi savo teisę ir vykdysi čia žemėje savo teisingumą. Tuomet bus nuostabūs laikai! Taip, Tu esi taikos Kunigaikštis!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Luko 2, 1 – 20

Saulė ir rūkas

Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,
jų pečius lenkusią kartį,
jų nuožmaus prievaizdo lazdą,
kaip anuomet, Midjano dieną.
Nes visi sandalai karių,
trypusių mūšio maišatyje,
visos jų skraistės, išvoliotos kraujyje,
bus sudeginta, pamaitins ugnį.
Izaijo 9, 3 – 4


Šiandienos rytas apniukęs, debesuota. Nepamatysi jokios saulės spindulėlio. Spinduliai nukeliauja milijonus kilometrų, kad šviesa ir šiluma pasiektų žemę. Tačiau paskutiniuose kilometruose jie blokuojami, negali prasiskverbti pro rūką. Tad yra šalta.
Maža paguoda, kai galvoju, kad virš debesų šviečia saulė! Gyvybę teikiantys spinduliai nepasiekia manęs. Tik rūkas ir debesys …
Taip yra ir su Dievo palaiminimais: jie vis nori patekti į žemę, kaip saulės spinduliai. Jie nori šildyti, apšviesti, teikti gyvybę ir džiuginti, tačiau rūkas blokuoja visus palaiminimus. Visos geriausios mintys, dovanos ir malonės lieka kyboti rūke.
Šis rūkas tai savigrauža, kartėlis, pavydas, puikybė, kaltė ir gėda, stresas ir karštligiškas skubėjimas, rūpesčiai ir nuogąstavimai … Esame patys kažkiek kalti? Ar galime išstumti rūką ir leisti Dievo malonės saulei šviesti virš mūsų?
Taip, taip ir dar kartą taip! Jėzus suteikė mums galimybę. Žvelk į Jį, bet ne į savo kvailas mintis. Neleisk prievaizdui Tavęs spausti! Būk laisvas VIEŠPATYJE!
Taip, mesk rūpesčius ir nuogąstavimus, storą, riebų Aš, kuris visuomet galvoja tik apie save ir visada visko nori tik daugiau … Mesk tai!
Jėzus sunaikino prievaizdo lazdą, stresą ir amžinąjį „Aš turiu, aš turiu, aš turiu“. JIS mane išpirko. JIS smurtui nustatė ribas, kurios negali pasiekti manęs. Žmonės būdami kalėjimuose tampa laisvi Jėzuje!
Tad aš įjungiu šlovinimo muziką ir kartu dainuoju. Aš regiu Jėzaus meilę ir pradedu džiaugtis. Tad darbas lengvai nuslenka nuo rankų: Jėzus padeda, laimina, rūko nebėra!!
Kaip gerai, kad Jėzus gimė ir atnešė išsilaisvinimą nuo mūsų pačių ir piktųjų jėgų! Pašlovintas Jo vardas!!

Dėkoju, Jėzau, kad sulaužei prievaizdo lazdą ir nuimi nuo mano pečių slegiančią naštą. Tu sudegini sandalus ir apsiaustus žmonių, kurie norėjo mane parklupdyti. Tavyje randu laisvę, džiaugsmą ir ramybę. Kaip gera, kad Tu gimei!!!


Biblijos skaitinys šiai dienai: Izaijo knyga 9, 1 – 6